Božić

Udrugu u RH mogu osnovati najmanje tri osnivača. Osnivač udruge može biti poslovno sposobna fizička osoba, te pravna osoba. Osnivači udruge moraju održati osnivačku skupštinu i na njoj donijeti odgovarajuće odluke i to odluke o:

Osnivanju udruge

 • Donošenju statuta
 • Izboru članova tijela upravljanja
 • Davanju ovlaštenja za zastupanje
 • Pokretanju postupka za upis u sudski registar

O tijeku osnivačke skupštine potrebno je sastaviti zapisnik. Zapisnik mora potpisati osoba koja ga je sastavila (zapisničar), a poželjno je da ga potpiše barem još jedna osoba koja će potvrditi vjerodostojnost njegova sadržaja (ovjerovitelj zapisnika).

Na osnivačkoj skupštini, mora se donijeti statut. Statut je temeljni opći akt udruge koji donosi skupština. Udruga u pravilu ne mora donositi druge akte jer njihovo donošenje nije predviđeno Zakonom o udrugama. Ako udruga ima druge akte, oni moraju biti usklađeni sa statutom. Udruga bi druge akte morala donijeti ako je to predviđeno drugim propisima (npr. Zakonom o radu, Zakonom o zaštiti na radu i sl.).

Obvezne odredbe statuta:

 • Naziv i sjedište
 • Zastupanje udruge
 • Ciljevi
 • Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi
 • Tijela udruge, njihov sastav, način izbora, opoziva, ovlasti, način odlučivanja i trajanj mandata
 • Prestank postojanja udruge

Fakultativne odredbe statuta:

 • Područje na kojem udruga djeluje
 • Imovina, način stjecanja imovine i korištenju ostvarene dobiti
 • Rješavanje sporova i sukoba interesa unutar udruge
 • Stegovna odgovornost članova
 • Postupak s imovinom u slučaju prestanka udruge
 • Znak udruge, njegov izgled
 • Druga pitanja od značaja za udrugu

Upis u registar udruga obavlja se na zahtjev osnivača. Zahtjev podnosi osoba koja je ovlaštena za zastupanje udruge u ime osnivača. Zahtjev se mora podnijeti u roku tri mjeseca od dana donošenja odluke o pokretanju postupka za upis udruge u registar udruga. Udruge se upisuju u registar udruga kojeg vode uredi državne uprave u jedinicam područne (regionalne) samouprave i Gradski ured za opću uprau Grada Zagreba (nadležni uredi). Registar udruga vodi se u elektroničkom obliku jedinstveno za sve udruge u RH.

Zahtjevu za upis u registar udruge trebaju se priložiti:

 • Zapisnik o radu
 • Odluka o pokretanju postupka za upis u registar udruga
 • Dva primjerka statuta
 • Popis osnivača i osoba ovlaštenih za zastupanje udruge
 • Preslika osobne iskaznice osnivača i osoba ovlaštenih za zastupanje udruge
 • Preslika izvoda iz sudskog ili drugog registra za pravnu osobu i preslika osobne iskaznice za njenog predstavnika u udruzi
 • Suglasnost ili odobrenje nadležnog tijela državne uprave za obavljanje određenih djelatnosti, kada je to propisano posebnim zakonom kao uvjet za upis udruge.

Udruga kod banke može otvoriti račun za redovno poslovanje ili račun za posebne namjene. Udruga može imati odvojene račune kod više banaka prema svom izboru. Ako udruga ima više od jednog računa za redovno poslovanje, dužna je odrediti na kojem će se računu i izvršavati nalozi za plaćanje zakonskih obveza te o tome donijeti odluku.

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information