Nema otpada, račun="0,00" kn

Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/2017) propisuje da strukturu cijene javne usluge čini cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada, cijena obvezne minimalne javne usluge i cijena ugovorne kazne, a kad se javna usluga ne koristi u obračunskom razdobljucijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada bi trebala biti obračunata u iznosu nula kuna.

 Temeljem brojnih upita potrošača iz Međimurske županije o obvezama plaćanja odvoza komunalnog otpada, kada otpada nema ili kada se radi o nekretnini koja se ne koristi, uputili smo upit sa Zamolbom za pojašnjenje resonom Ministrtvu (Ministarstvo zaštite okoliša i energetike) da nam da pojašnjenje Članka 13. Uredbe u zbrinjavanju komunalnog otpada, kako bi mogli dati relevantne savjete i pojašnjenja potrošačima.

Članak 13.

Nekretnina koja se trajno ne koristi je nekretnina za koju je utvrđeno da se ne koristi na temelju očitovanja vlasnika nekretnine i kad je potrebno na temelju podataka očitanja mjernih uređaja za potrošnju električne energije, ili plina ili pitke vode ili na drugi način.

 

Naime, Društvo „VUKANOVČAR“ je mišljenja da su podaci o potrošnji struje, plina, vode i sl. osobni podatak koji je zaštićen Zakonom o zaštiti osobnih podataka.

No, a ako to i zanemarimo tj. da prihvatimo da je to dokaz o nekorištenju nekretnine, koje je to veličina potrošnje koja predstavlja dokaz da se nekretnina koristi.

Naime, neki davatelji usluga primjenjuju pravilo da je potrošnja 1 kW električne struje dokaz da se nekretnina koristi.

Mi smo mišljenja da dokaz može biti samo ako otpad postoji, tj. da ljudi u nekretnini žive stalno ili povremeno. Naime smatramo da jednini relevantno dokaz može biti potvrda (odluka) jedinice mjesne ili lokalne samouprave i da odlučivanje o tome koristi li se nekretnina ili ne na može biti u nadležnosti davatelja javne usluge prikupljanje miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada.

Ujedno molimo pojašnjenje kako javnu uslugu prikupljanje miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada, plaćaju kategorije potrošača koji su povremeni korisnici nekretnine. Radi se tzv. "vikendašima" i vlasnicima apartmana na moru koji se ne iznajmljuju, već se koriste isključivo za osobne potrebe i to u određenom periodu.

Npr. apartman se koristi samo par mjeseci ljeti, a Uredba nalaže da se onda plaća "fiksni dio", a jasno je i dokazljivo (ovlašteni predstavnik stanara) da se nekrentina ne koristi više od pola godine.

Savjetnik za zaštitu potrošaća
Željko Tomašić, mag.ing.aedif.

 

Iz Ministarstvo zaštite okoliša i energetike smo dobili odgvor i pojašnjenje kako slijedi:

članak 13. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17) propisuje da je nekretnina koja se trajno ne koristi nekretnina za koju je utvrđeno da se ne koristi na temelju očitovanja vlasnika nekretnine i kad je potrebno na temelju podataka očitanja mjernih uređaja za potrošnju električne energije, ili plina ili pitke vode ili na drugi način. Članak 14. stavak 2. alineja 8. Uredbe propisuje da Izjava o načinu korištenja javne usluge sadrži očitovanje o trajnom nekorištenju nekretnine, pri čemu, sukladno stavku 3. istoga članka, davatelj javne usluge u Izjavi daje prijedlog, potom korisnik navodi svoje očitovanje, a davatelj javne usluge je,

sukladno stavku 7. istoga članka, dužan primijeniti podatak iz Izjave koji je naveo korisnik usluge (stupac: očitovanje korisnika usluge) kada je taj podatak u skladu sa Zakonom, ovom Uredbom i Odlukom.

Sukladno navedenom, ni Uredba ni Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13 i 73/17) ne propisuju koja je to količina potrošnje električne energije, plina ili pitke vode koja predstavlja dokaz da je nekretnina "nekretnina koja se trajno ne koristi", već je odredbama članka 13. i 14. Uredbe je uređen način određivanja statusa nekretnine.

Članak 20. stavak 2. Uredbe propisuje da strukturu cijene javne usluge čini cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada, cijena obvezne minimalne javne usluge i cijena ugovorne kazne, a kad se javna usluga ne koristi u obračunskom razdobljucijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada bi trebala biti obračunata u iznosu nula kuna.

S poštovanjem,

 

REPUBLIKA HRVATSKA / REPUBLIC OF CROATIA Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Ministry of Environment and Energy Sektor za održivo gospodarenje otpadom, planove,programe i informacijski sustav Sector for Sustainable Waste Management, Plans, Programmes and Information System Radnička cesta 80 HR - 10 000 Zagreb

Tel: +385 (01) 3717-125

Fax: +385 (01) 3717-135

www.mzoe.hr

 

Prepiska (original-pdf)

Članice ROZP


We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information