RAZVOJNA ORGANIZACIJA ZAŠTITE POTROŠAČA - jedini savez udruga za zaštitu potrošača u Republici Hrvatskoj

I drugi "gaf" Kutine

ROZP je kao savez udruga za zaštitu potrošača koji djeluje na području Republike Hrvatske (definirano Statutom) odbijen kao partner u projektu Udruge za zaštitu potrošača Kutina, jer nam „sjedište nije u Kutini i ne djelujemo na teritoriju Kutine“.

Vlada je donijela Uredbu o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15)., kako bi se uvela transparentnost u sufinanciranju projekta udruga, no Uredba nije promijenila savršeno ništa od dosadašnjeg ponašanja lokalnih moćnika, osim što je udrugama nametnula veliki teret birokracije.

Slučaj Lepoglava o kojem smo dali očitovanje (http://rozp.hr/index.php/strategija/inicijative/presice/278-lepoglava-ne-zeli-informirati-potrosace), pa slučaj Kutine jasno pokazuju da lokalni moćnici ne žele informirane i educirane potrošače, da Uredba za njih nije promijenila ništa, te da u velikoj većini ne poštuju Zakon o zaštiti potrošača, a Nacionalni program zaštite potrošača se ne provodi.

A oni koji i daju potporu to naprave simbolično, npr. Duga Resa je od previđenih sredstava projektom od 27 248,75 kn sa kojim se natjecala „MREŽNICA“ - udruga za zaštitu potrošača grada Duga Resa , odobrila 3.000,00 kn i očekuje da radi savjetovalište za zaštitu potrošača?

Jedino su ozbiljnija sredstva odobrili Zagreb – 146.000,00 kn, Karlovac – 20.000,00 kn i Međimurska županija – 10.000,00 kn) koji sredstva dodjeljuju preko natječaja za udruge za  zaštitu potrošača.

Lepoglava nema domicilne udruge, ali je odbila „Varaždinski potrošača“ koji djeluje na županijskoj razini s obrazloženjem da ne djeluje na teritoriju Lepoglave, Kutina je isto napravila sa ROZP, Čakovec je odbio projekt informiranja i savjetovanja „VUČANOVČARA“ – društva za zaštitu potrošača Međimurja, jer ne djeluje u Čakovcu (a valjda Čakovec nije u Međimurju).

Nijedan projekt ROZP i naših članica nije odbačen kako nekvalitetan, svi redom se odbačeni  iz formalnih razloga jer udruga „ne djeluje na području lokalne samouprave“ ili se jednostavno smanje sredstva i do 90% bez ikakvog obrazloženja.

Sasvim opravdano se postavlja pitanje stručnosti Povjerenstava za evaluaciju projekta na natječaju, jer Uredba traži da su to stručne osobe i da ako ih lokalna samouprava nema, mora platiti uslugu stručnih osoba. Koje su to stručne osobe? Ne one za koje lokalni moćnici kažu da su stručni, nego oni koji imaju certifikat za evaluatora.

Je li vrijeme da organiziramo civilni nadzor nad radom tih „stručnih povjerenstva“? Očigledno je, jer su političke strukture u potpunosti počele nadzirati civilni sektor umjesto da je obrnuto, kako to nalažu načela demokratskog ustroja. Pravni okvir za takvo postupanje je: „Procjena usklađenosti ciljeva programa i projekta s ciljevima i prioritetnim područjima strateških dokumenata razvoja sektora u kojem se projekt provodi“.

Željko Tomašić

Okvir- procjena usklađenosti ciljeva programa i projekta s ciljevima i prioritetnim područjima strateških dokumenata razvoja sektora u kojem se projekt provodi;

Zakon o udrugama NN 74/14

Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (Narodne novine 140/2009) te Smjernice za primjenu Kodeksa savjetovanja

Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva 2012. – 2016.

Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15)

Statuta Grada ……?

Pravilnik o financiranju udruga iz proračuna Grada……..

Programi lokalne samouprave?

Strategija županije?

 

Organizacijski resursi Javni natječaj provodi davatelj financijskih sredstava putem nadležne ustrojstvene jedinice, odnosno povjerenstva za pripremu natječaja i natječajne dokumentacije te provedbu postupka dodjele financijskih sredstava udrugama. Ukoliko davatelj financijskih sredstava nema odgovarajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za primjenu osnovnih standarda financiranja programa i projekata udruga, sve ili pojedine elemente postupka financiranja provodi u suradnji s drugim davateljima financijskih sredstava, odnosno institucijama koje imaju raspoložive organizacijske i ljudske resurse na temelju posebnog sporazuma o suradnji. Ovisno o planovima dodjele financijskih sredstava, potrebno je razmotriti razinu radne opterećenosti zaposlenika davatelja financijskih sredstava te utvrditi potrebnu organizacijsku strukturu i opise poslova koji će osigurati dovoljan broj zaposlenika koji će provoditi cjelokupni natječajni proces na kvalitetan i učinkovit način. Tako će davatelji financijskih sredstava koji Potrebno je voditi računa da davatelj financijskih sredstava u svom proračunu planira programe koje temeljem utvrđenih prioriteta planira financirati u kalendarskoj godini  dodjeljuju značajna financijska sredstva, u okviru više natječaja koja raspisuju tijekom godine povjeriti poslove planiranja financiranja, ugovaranja, praćenja i vrednovanja provedbe projekata udruga određenom odjelu, ili će ih uvrstiti u opis poslova određenog broja zaposlenika (ovisno o broju natječaja kao i očekivanom broju ugovorenih projekata). Oni koji nisu u mogućnosti organizirati provedbu dodjele financijskih sredstava unutar svojih kapaciteta, mogu te zadatke povjeriti drugim organizacijama koje imaju za to kapacitete, kao što to, primjerice, čini Ministarstvo socijalne politike i mladih u suradnji s regionalnim zakladama kao provedbenim tijelima prema decentraliziranom modelu dodjele financijskih sredstava. U tom primjeru, sukladno potpisanom sporazumu (Sporazum za podugovaranje provedbe svih ili pojedinih elemenata postupka financiranja – Obrazac A11), regionalne zaklade zajedno s Ministarstvom usuglasile su uvjete natječaja, provele administrativnu provjeru i vrednovanje zaprimljenih prijava te su zadužene za praćenje provedbe javnog natječaja za dodjelu financijskih podrški udrugama i neprofitnim ustanovama u skladu sa svim relevantnim strategijama, propisima i dokumentima. Ljudski resursi Planiranje financijskih resursa za provedbu natječaja u predstojećoj godini treba pratiti i razmjerno ulaganje u ljudske resurse. Za zaposlene je potrebno osigurati odgovarajuće edukacije (prije početka rada na poslovima vezanim uz financiranje rada udruga, ali i kontinuirano), u skladu sa normativnim okvirom koji se odnosi na djelovanje udruga, s posebnim osvrtom na moguće posebnosti djelovanja udruga u području za koje davatelj financijskih sredstava raspisuje natječaje (primjerice, ukoliko se radi o posebnoj ustrojstvenoj jedinici grada koja će dodjeljivati financijska sredstva udrugama koje pružaju socijalne usluge, edukacija će biti o djelovanju udruga sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i drugim relevantnim zakonskim i podzakonskim aktima te strateškim dokumentima na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj pa i europskoj razini). U provedbi natječaja davatelj financijskih sredstava treba osigurati mehanizme kojima će spriječiti sukob interesa osoba uključenih u postupak dodjele financijskih sredstava (detaljnije objašnjeno u poglavlju 1.7 Postupci za sprečavanje sukoba interesa).

Hoće li davatelj financijskih sredstava osnovati jedno povjerenstvo koje će potom biti zaduženo za praćenje i usmjeravanje postupka natječaja od faze planiranja prioriteta pa sve do trenutka potpisivanja ugovora, ili će se za svaku fazu natječajnog postupka formirati posebne radne skupine operativnijeg karaktera, treba ovisiti o mogućnostima davatelja te strategiji razvoja kapaciteta tijela javne vlasti. Također je moguće da davatelj ima stalno tijelo zaduženo za pripremu i praćenje natječajnog postupka što svakako može doprinijeti održavanju standarda propisanog natječajnog postupka, ali i kontinuitet ciljeva i društvenih promjena koje se žele postići samim natječajem. Jedna od zadaća takvog tijela trebala bi biti i evaluacija krajnjih ciljeva natječaja kako bi se na jasan način moglo ocijeniti je li raspisani natječaj doveo do željenih promjena i u kojoj mjeri, te što treba napraviti kako bi sljedeći natječaj bio uspješniji. Takva tijela najčešće imaju više članova, koji dolaze iz različitih relevantnih institucija te predstavljaju različite ciljane skupine i nisu sastavljena isključivo od strane predstavnika javne vlasti. U takvim slučajevima, operativne poslove u provedbi natječaja – priprema natječajne dokumentacije, zaprimanje prijava, provjera formalnih uvjeta i sl. – provode druga tijela (povjerenstva, radne skupine, evaluacijski odbori...). Odluku o načinu kako će se organizirati postupak pripreme i provedbe natječaja donosi čelnik davatelja financijskih sredstava

Ukoliko ne postoji posebna ustrojstvena jedinica kojoj su povjerene zadaće pripreme i provedbe natječaja, ili ako ustrojstvena jedinica nema dovoljne ljudske i stručne resurse, za pripremu odnosno provedbu pojedinih faza natječaja ili javnog poziva moguće je formirati jedinstveno radno tijelo, odnosno povjerenstvo koje će biti odgovorno za cjelokupni postupak od faze pripreme do faze potpisivanja ugovora, a moguće je i osnovati posebna radna tijela za svaku od tehničkih faza provedbe natječaja ili javnog poziva (pripremu i provedbu natječaja, provjeru propisanih uvjeta tj. administrativnu provjeru i ocjenjivanje prijava), uz osnivanje jednog tijela koje će nadgledati cjelokupni postupak i pratiti njegovu provedbu.

Povjerenstvo za ocjenjivanje je nezavisno stručno ocjenjivačko tijelo kojega osniva te njegove članove imenuje davatelj financijskih sredstava i kojega ovisno o nacionalnoj ili lokalnoj razini davatelja financijskih sredstava i prioritetima natječaja sačinjavaju predstavnici tijela državne uprave, odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, predstavnici organizacija civilnoga društva, predstavnici znanstvenih i stručnih institucija i nezavisni stručnjaci za područja obuhvaćena prioritetnim područjima natječaja. Davatelj financijskih sredstava treba voditi računa o stručnosti članova povjerenstva, njihovom poznavanju djelovanja udruga u određenom području, nepristranosti i spremnosti za stručno i objektivno ocjenjivanje, a u tu svrhu može raspisati javni poziv za prijavu stručnjaka koji su zainteresirani sudjelovati u postupku ocjenjivanja prijava. Za sudjelovanje u Povjerenstvu za ocjenjivanje, član Povjerenstva može primiti odgovarajuću naknadu za svoj stručni rad (za što sredstva u proračunu osigurava davatelj financijskih sredstava). Zadaće Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa i/ili projekata, pristiglih na javni natječaj ili javni poziv jesu .. /komentar LJ.C/

Related Articles

Donatori

Free Joomla! templates by Engine Templates