RAZVOJNA ORGANIZACIJA ZAŠTITE POTROŠAČA - jedini savez udruga za zaštitu potrošača u Republici Hrvatskoj

Umjesto savjeta potrošača osnovan savjet pružatelja javnih usluga

ROZP je više puta upozoravala na kršenje Zakona o zaštiti potrošača od strane lokalnih samouprava, posebno vezano za čl. 25. stavak 2. Prema našim saznanjima preko 70% lokalnih samouprava u Hrvatskoj nema osnovana savjetodavnih tijela za zaštitu potrošača javnih usluga iz navedenog članka, a što je obveza još iz prvog ZoZP iz 2003. godine.

Ostali imaju formalno osnovana savjetodavna tijela koja su u izrazitom sukobu interesa, a samo 15-tak gradova ima trasparentna Vijeća za zaštitu potrošača javnih usluga. 

Najnoviji slučaj u Gradu Kutini, gdje djeluje naša članica Udruga za zaštitu potrošača Kutina, jer kap koja nas je natjerala da zatražimo od institucija sistema, posebno resornih inspektorata da obave svoj dio zakonom propisanih obaveza.

Priopćenje UZP Kutina prenosimo u cijelosti:

UZP Kutina izražava nezadovoljstvo Odlukom o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga, Gradonačelnika Grada Kutine gosp. Andrije Rudića, od 8. ožujka 2016. god., prema kojoj je od 5 članova Savjeta 1 predstavnik Grada, 1 predstavnik Udruge za zaštitu potrošača te čak 3 predstavnika javnih komunalnih poduzeća!

Držimo neprihvatljivim da o pravima potrošača javnih usluga, o cijenama javnih usluga, o uvjetima i načinima isporuke i korištenja javnih usluga na području Grada Kutina preglasavanjem odlučuju predstavnici isporučitelja javnih usluga, koji su u Savjetu u većini. Na taj je način, umjesto Savjeta za zaštitu potrošača, Gradonačelnik osnovao Savjet za zaštitu pružatelja javnih usluga, odnosno trgovaca, čime su u potpunosti promašeni svrha i smisao zakonske odredbe o obvezi jedinica lokalne samouprave koje odlučuju o pravima i obvezama potrošača javnih usluga da osnuju savjetodavna tijela, čije mišljenje mora prethoditi donošenju tih odluka.

Također, imenovani članovi Savjeta, predstavnici isporučitelja javnih usluga, već su članovi povjerenstava za reklamacije potrošača u svojim poduzećima, čime se također nalaze u sukobu interesa, budući da su u poziciji da o pravima potrošača odlučuju istovremeno na više razina!

Sa žaljenjem moramo konstatirati da se prilikom donošenja predmetne Odluke Gradonačelnik poveo za najgorim primjerima u okruženju, umjesto da se ugledao na one kojima je uistinu stalo do zaštite potrošačkih prava svojih građana. Takvi u sastavu svojih Savjeta potrošača javnih usluga uopće nemaju predstavnike pružatelja javnih usluga, koji, prema potrebi, mogu nazočiti sjednicama Savjeta, ali ne mogu sudjelovati u njihovom odlučivanju!

Naime navedena odrednica ZoZP glasi:

Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja odlučuje o pravima i obvezama potrošača javnih usluga dužna je osnovati savjetodavno tijelo u čijem sastavu mora biti i predstavnik udruge za zaštitu potrošača, ako djeluje na lokalnom području, te donositi odluke, nakon mišljenja savjetodavnog tijela, na transparentan, objektivan i nediskriminirajući način.

Iz navedenog je jasno da i gradonačelnik i Gradsko vijeće odlučuju o pravima i obvezama potrošača, te da i jedni i drugi MORAJU imati savjetodavno tijelo. Kako je u Kutinskom slučaju gradonačelnik osnovao savjetodavno tijelo, jasno je da to nije savjetodavno tijelo Gradskog vijeća, a ZoZP u čl. 139. je jasan:

"Novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba u tijelu javne vlasti ako: 

2. jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja odlučuje o pravima i obvezama potrošača javnih usluga ne osnuje savjetodavno tijelo u čijem sastavu mora biti i predstavnik udruge za zaštitu potrošača, ako djeluje na lokalnom području i ako donosi odluke bez mišljenja savjetodavnog tijela ili ih donosi na netransparentan, neobjektivan i diskriminirajući način (članak 25. stavak 2.)."

Primjeri dobre prakse su Grad Karlovac, koji je prvi čuo glas potrošača i Gradsko vijeće je donijelo odluku o transparentnom zajedničkom savjetodavnom tijelu (gradonačelnik i Gradsko vijeće)  pod nazivom "Vijeće za zaštitu potrošača javnih usluga". Sastav Vijeća je: 2 predstavnika Grada + 2 predstavnika Gradskog vijeća + 2 predstavnika udruga za za zaštitu potrošača + 2 neovisna člana (predstavnik ŽOK i predstavnik ŽGK).  Razvidno je da trgovaca nema, ali preko predstavnika Komora imaju svoje lobiste, a odlučeno je i da predstavnici Gradskog vijeća budu iz oporbe. 

Primjer Karlovca slijedili su svi gradovi Karlovačke županije, te gradovi koji imaju Sporazum sa ROZP o informiranju, edukaciji i savjetovanju potrošača, Cres, Mali Lošinj i Vrbovsko. 

Slično savjetodavno tijelo ima još jedino Zagreb, do ostali koji su osnovali savjetodavno tijelo uglavnom su osnovali kako UZP Kutina kaže: "Savjet za zaštitu pružatelja javnih usluga".

Ž.T.

Related Articles

Donatori

Free Joomla! templates by Engine Templates